Кмет - Николай Грозев

Лична информация

Име:            Николай Георгиев Грозев
Телефон:    0457 6 21 21
Факс:          0457 6 43 03

Националност:           България
Дата на раждане:    25 юли 1960 г.

 

 

Трудов стаж

    1990 – 2007 – Частен бизнес - Управител
    1984 – 1990 – СБА Нова Загора – преподавател инструктор

Образование и обучение
    Средно образование - ТМТ „Н.Е. Жуковски’’ , гр. Сливен
    Висше образование – Институт за учители специалисти , гр. Сливен

 Приемни дни:

Всеки последен четвъртък от месеца от 16.00 - 17.00 часа, след предварително записване в понеделник и вторник.

Правомощия на кмета:

1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
2. Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
3. Назначава и освобождава от длъжност началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл.46, ал.1, т.4 от ЗМСМА; налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
4. Отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
5. Организира изпълнението на общинския бюджет;
6. Организира изпълнението на дългосрочните програми;
7. Организира изпълнението на решенията на Общинския съвет и се отчита пред него за това;
8. Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
9. Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия по чл.46, ал.1 от ЗМСМА;
10. Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
11. Организира и провежда дейността по защитата на населението при бедствия и аварии;
12. Подписва одобрените от Общинския съвет общи и подробни градоустройствени планове, организира тяхното изпълнение и прилагане, одобрява техни изменения и допълнения;
13. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, и на други длъжностни лица от общинската администрация;
14. Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
15. Осигурява организационно-техническото обслужване на Общинския съвет;

В изпълнение на своите правомощия Кметът на общината издава заповеди;

Заповедите по ал.1, т.4 могат да се обжалват от началниците на съответните полицейски служби пред областния управител в тридневен срок, като обжалването не спира изпълнението. Заповедите на областния управител се съгласуват с министъра на вътрешните работи и не подлежат на обжалване;

Кметът на общината в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи;