Всички услуги

Доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Община Нова Загора за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.

Електронни административни услуги

Община Нова Загора извършва услуги за граждани в направленията:
 

  • Регионално развитие и селищно устройство
  • Стопански дейности
  • Гражданско състояние
  • Други

Тук можете да видите предоставените услуги, както и да изтеглите готовите заявления MS Word формат


 Информационен център
І.Регионално развитие и стопанска политика

1. Издаване на скица за недвижим имот

* заявление по образец _ico

2. Издаване на удостоверение за търпимост на осн. & 16, ал. 1 от ПР на ЗУТ

* заявление по образец_ ico

3. Издаване /презаверяване/ на виза за проектиране на осн. чл. 140 от ЗУТ

* заявление по образец_ ico

4. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти

* заявление по образец_ ico

5. Одобряване на екзекутивни чертежи

* заявление по образец_ico

6. Издаване на разрешение за строеж на осн. чл. 148, от ЗУТ

* заявление по образец_ico

7. Издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми обекти на осн. чл. 56 от ЗУТ

* заявление по образец_ ico

7-a. Издаване на схема за поставяне на временни преместваеми обекти

* заявление по образец_ ico

8. Издаване на разрешение за поставяне на рекламни информационни елементи на осн. чл. 57 от ЗУТ

* заявление по образец_ico

9. Допълване на разрешение за строеж на осн. чл. 154, ал. 5 от ЗУТ

* заявление по образец_ ico

10. Заверяване на технически паспорт

* заявление по образец_ico

11. Заявление за издаване на удостоверение на осн. §26, ал. 1 от ПРЗ към ЗИД на ЗКИР

* заявление по образец_ico

12.  Заявление за издаване на Удосотверение по чл.54а, ал.3 от ЗКИР

* заявление по образец_ ico

13. Регистрация на строеж от четвърта категория

* заявление по образец_ico

14. Регистрация на строеж от пета категория

* заявление по образец_ico

15. Учредяване право на прокарване/преминаване

* заявление по образец_ ico

17. Издаване на удостоверение на степен на завършеност

* заявление по образец_ico

17-а. Смяна на титуляра в издадено PC

* заявление по образец_ ico

17-2. Удостоверение за самостоятелно обособено жилище (обект)

* заявление по образец_ ico

18. Изработване на ПУП - на осн. чл. 124а от ЗУТ

* заявление по образец_ ico

20. Изменение на ПУП - на осн. чл. 135 от ЗУТ

* заявление по образец_ ico

21. Одобряване на ПУП

* искане по образец_ ico

22. Издаване на копие от действащ ПУП

* заявление по образец_ ico

23. Разрешаване на КПИИ - на осн. чл. 150 от ЗУТ

* искане по образец_ ico

24. Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

* заявление по образец_ ico

25. Одобряване на проекти

* заявление по образец_ ico

26. Заявление за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

* заявление по образец_ ico

27. Удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

* заявление по образец_ ico

28. Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

* заявление по образец_ ico

II.Стопански дейности

1.Таксиметров превоз
 
* заявление по образец  ico

1.1. Заявление за регистрация и издаване на удостоверение за регистрация на таксиметров превоз (УРТП)

1.2. Заявление за вписване на автомобили и/или водачи в списъците към УРТП

1.3. Заявление за отписване на автомобили и/или водачи в списъците към УРТП

1.4. Заявление за прекратяване на правата, произтичащи от УРТП

1.5. Заявление за издаване на дубликат удостоверение на УРТП

1.6. Заявление за промяна на обстоятелствата в Единен таксиметров регистър и УРТП

1.7. Заявление за издаване на разрешение за таксиметров превоз

1.8. Заявление за прекратяване действието на разрешение за таксиметров превоз

1.9. Заявление за промяна на обстоятелствата в разрешение за таксиметров превоз

2. Категоризиране на заведение за хранене и развлечение

* заявление за категоризиране по образец  ico

3. Категоризиране и регистриране на средства за подслон и места за настаняване

3.1. заявление за категоризиране по образец (клас А, Б)  ico

3.2. заявление за регистриране по образец (клас В, стаи и апартементи за гости) ico

4. Договор за инсталиране и експлоатация на рекламно - информационни елементи

* искане по образец  ico

5. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани туристически обекти.

* Вписване на промяна в обстоятелствата на места за настаняване  ico

* Вписване на промяна в обстоятелствата на  заведения за хранене и развлечения ico

 6. Подаване на справка-декларация за броя на реализираните нощувки в местата занастаняване

 * справка-декларация  ico

IV. Гражданско състояние

1. Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
Извършва се за лицата родени в гр. Нова Загора
Правно основание: ЗГР
Необходими документи: Документи за самоличност на родителите
Срок за изпълнение: Веднага, при съставянето на акта
Срок на валидност: До промяна на данните в акта за раждане
Такса: Безплатно
Място: Отдел ГРАО / стая 29 /
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние
Формуляр: утвърден със заповед № РД-02-14-226/07.02.2000 г. МРРБ и МП

2. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
Извършва се за лицата родени в гр. Нова Загора
Правно основание: ЗГР
Необходими документи:
•  Молба по образец ;
•  Документ за самоличност;
•  Фактура за платена такса ;
•  Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).
Такса: съгл. Наредбата за местните такси и цени на услуги
Срок на валидност: До промяна на данните в акта
Място на извършване: Отдел ГРАО
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние
Формуляр: утвърден със заповед № РД-02-14-226/07.02.2000 г. МРРБ и МП

3. Припознаване на дете
Извършва се за лицата родени в гр. Нова Загора
Правно основание: СК, ЗГР
Необходими документи: Документ за самоличност на припознаващия
•  Заявление за припознаване пред длъжностното лице (по образец) или нотариално заверена декларация (ако се подава по пощата, или в здравното заведение, където е станало раждането);
•  Писмена декларация на майката, че не оспорва припознаването (по желание);
•  Фактура за платена такса .
Такса: съгл. Наредбата за местните такси и цени на услуги
Срок на валидност: До промяна на данните в акта
Място на извършване: Отдел ГРАО
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

4. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал
Правно основание: ЗГР
Необходими документи:
•  Документ за самоличност на встъпващите в брак
Срок за изпълнение: Веднага след сключването на брака
Цена: Безплатно
Срок на валидност: До промяна на данните в акта
Място на извършване:     отдел ГРАО
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние
Формуляр: заповед № РД-02-14-226/07.02.2000 г. МРРБ и МП

5. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
Извършва се за лицата сключили граждански брак в гр Нова Загора.
Правно основание: ЗГР
Необходими документи:
•  Молба по образец ;
•  Документ за самоличност;
•  Фактура за платена такса;
•  Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).
Такса: съгл. Наредбата за местните такси и цени на услуги
Срок на валидност: До промяна на данните в акта
Място на извършване: Отдел ГРАО
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние
Формуляр: заповед № РД-02-14-226/07.02.2000 г. МРРБ и МП

6. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт- за първи път
Препис-извлечението от акта за смърт представлява разрешение за погребение (чл.61, ал.1 от ЗГР)
Правно основание: ЗГР
Необходими документи: лична карта на обявител
Срок за изпълнение: Веднага след съставянето на акта
Цена: Безплатно
Срок на валидност: до промяна на данните в акта
Място на извършване: отдел ГРАО
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние
Формуляр: заповед № РД-02-14-226/07.02.2000 г. МРРБ и МП

7. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
Извършва се за лица починали в гр. Нова Загора
Правно основание: ЗГР
Необходими документи:
•  Молба по образец ;
•  Документ за самоличност на лицето искащо услугата, което трябва да бъде наследник на починалия;
•  Фактура за платена такса;
•  Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)
Такса: съгл. Наредбата за местните такси и цени на услуги
Срок на валидност: До промяна на данните в акта
Място на извършване:
1.Отдел ГРАО
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние
Формуляр: заповед № РД-02-14-22607.02.2000 г. МРРБ и МП

8. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина
Съставят се:
А)раждане- в общината по постоянния адрес на майката, а ако тя не е български гражданин- в общината по постоянния адрес на бащата
Б)граждански брак- в общината по постоянния адрес на съпруга, а ако той не е български гражданин – в общината по постоянния адрес на съпругата
В)смърт- в общината по постоянния адрес на умрелия
Правно основание: ЗГР, Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (утв. с ПМС 184 от 1958 г., ДВ бр.73/1958 г., изм. ДВ
бр.10/ 1964 г., бр.77/ от 1976 г., бр.96/1982, бр.77/1983 г., бр.103/1990 г.), Конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Хага, 05.10.1961 г.), междуправителствени конвенции, договори и спогодби и ЗМДТ
Необходими документи:
•  Препис от акта за гражданско състояние, съставен от български консулски или дипломатически представител, или от чуждестранните местни органи по гражданско състояние в мястото, където е настъпило събитието /преведени и легализирани/.
•  изпратени по дипломатически път
•  представени от лицето или от нотариално упълномощен негов представител- преведени и легализирани
•  Документ за самоличност на лицето или упълномощения представител- когато се представят пред длъжностното лице в общината
•  Нотариално заверено пълномощно за упълномощеното лице
Такса: Безплатно
Срок на валидност: няма
Място на извършване: отдел ГРАО
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние
Формуляр: Заповед № 02-14-226/07.02.2000 г. МРРБ и МП
В тези случаи издаването на оригинални удостоверения за раждане, граждански брак и препис-извлечение от акта за смърт се извършва по реда на т.2, т.6 и т.9

9. Издаване на пълни преписи или заверени фотокопия от актове за гражданско състояние
9.1. Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
9.2. Издаавне на препис или фотокопие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението
Правно основание: ЗГР
Необходими документи:
•  Молба по образец ;
•  Документ за самоличност
•  Фактура за платена такса
•  Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице
Такса: съгл. Наредбата за местните такси и цени на услуги
Срок на валидност: До промяна на данните в акта
Място на извършване: Отдел ГРАО
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

10. Промяна в актове за гражданско състояние
Правно основание: ЗГР, ЗБГ
Необходими документи:
•  С ъдебно решение ;
•  Заявление от лицето ;
•  Указ на президента за придобиване, взстановяване, освобождаване или лишаване от българско гражданство.
Такса: Безплатно
Срок на валидност: До промяна на данните
Място на извършване: Отдел ГРАО
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

11. Възстановяване или промяна на име по чл.19а от ЗГР- Заявление по образец
А)Възстановяват се предишните имена на български граждани, на които принудително са променени имената. Възстановяват се или се променят имената на непълнолетни, ако имената на техните родители или на единия от тях са принудително променени.
Б)Подават се в общината по постоянния адрес на лицето.За лицата с настоящ адрес в чужбина, заявлението се подава по консулски път
Правно основание: ЗГР, Инструкция от юни 2001 г. на МРРБ за прилагане на чл.19а от ЗГР и ЗМДТ
Необходими документи:
•  Документ за самоличност;
•  Заявление по образец с нотариална заверка на подписа на лицето (за непълнолетни заявлението се подписва от родителите);
•  Заверен пълен препис или фотокопие от акта за раждане, когато мястото на раждане е различно от постоянния адрес.
Такса: Безплатно
Срок на валидност: До промяна на данните
Място на извършване: Отдел ГРАО
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние.
Формуляр: съгл. Инструкцията

12. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние/акт за раждане, акт за смърт  – Заявление по образец
Правно основание: ЗГР
Необходими документи:
•  Молба по образец ;
•  Документ за самоличност;
•  Фактура за платена такса ;
•  Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).
Такса: съгл. Наредбата за местните такси и цени на услуги
Срок на валидност: до съставянето на акта с постановено съдебно решение
Място на извършване: Отдел ГРАО
Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

13. Издаване на удостоверение за наследници
Издава се за починалите с последен постоянен адрес (местожителство) в гр. Нова Загора
Правно основание: ЗГР, Закона за наследството
Необходими документи:
•  Молба декларация от наследник
•  Документ за самоличност
•  Фактура за платена такса
•  Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)
Такса: съгл. Наредбата за местните такси и цени на услуги
Срок на валидност: До промяна в реда на наследниците; друг, определен от изискващата институция
Място на извършване: Отдел ГРАО
Отговорно лице: ст. специалист - длъжностно лице

14. Издаване на удостоверение за семейно положение – Заявление по образец
Издава се за лица с постоянен адрес в гр.Нова Загора
Правно основание: ЗГР
Необходими документи:
•  Молба по образец ;
•  Документ за самоличност
•  Фактура за платена такса
•  Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )
Такса: съгл. Наредбата за местните такси и цени на услуги
Срок на валидност: До промяна на семейното положение
Място на извършване: Отдел ГРАО
Отговорно лице: Длъжностно лице - старши или младши специалист

15. Издаване на удостоверение за родствени връзки – Заявление по образец
Издава се за лица с постоянен адрес в гр. Нова Загора
Правно основание: ЗГР
Необходими документи:
•  Молба по образец ;
•  Документ за самоличност;
•  Документи за гражданско състояние доказващи родствени връзки (при липса на данни в регистъра на населението);
•  Фактура за платена такса ;
•  Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице) .
Такса: съгл. Наредбата за местните такси и цени на услуги
Срок на валидност:
Място на извършване: Отдел ГРАО
Отговорно лице: Длъжностно лице - старши или младши специалист

16. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина
Извършва се за лица с постоянен адрес в гр. Нова Загора
Правно основание: ЗГР, СК
Необходими документи:
•  Документ за самоличност;
•  Заявление по образец ;
•  Фактура за платена такса ;
•  Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).
Такса: съгл. Наредбата за местните такси и цени на услуги

Заверка за чужбина: съгл. Наредбата за местните такси и цени на услуги
Срок на валидност: 6 месеца
Място на извършване: Отдел ГРАО
Отговорно лице: нач.отдел ГРАО

17. Издаване на удостоверение за семейно положение за  сключване на граждански брак с чужденец в България
Правно основание: ЗГР, СК
Необходими документи:
•  Документ за самоличност на встъпващите в брак;
•  Заявление по образец ;
•  Удостоверение за семейно положение и законодателна справка за чуждия гражданин (преведена и с необходимите заверки и легализации).
Такса: съгл. Наредбата за местните такси и цени на услуги
Срок на валидност: 6 месеца
Място на извършване: Отдел ГРАО
Отговорно лице: нач.отдел ГРАО

18. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
Правно основание: ЗГР, Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (утв. с ПМС 184/1958 г. ДВ бр.73/1958 г, изм. бр.10/4.02.1964, бр77/28.09.1976 г., бр.96/7.12.1982г., бр77/4.10.1983 г., бр.103/25.12.1990 г.).
Необходими документи:
•  Документ за самоличност;
•  Документ по гражданската регистрация, издаден от Община Нова Загора или от кметствата в общината.
Такса: съгл. Наредбата за местните такси и цени на услуги
Срок на валидност: 6 месеца
Място на извършване: Отдел ГРАО
Отговорно лице - длъжностно лице определено със заповед на кмета
* заявление по образец_ ico

19. Заверка на заявление за постоянен адрес.
Правно основание: ЗГР, ЗБДС
Необходими документи:
•  Документ за самоличност;
•  Заявление по образец ;
•  Документи по гражданското състояние (удостоверение за раждане, удостоверение за сключен гр.брак, препис-извлечение за смърт за близки, съдебно решение за развод, съдебно решение за промяна на име и др.).
Срок за изпълнение: Веднага
Такса: съгл. Наредбата за местните такси и цени на услуги
Срок на валидност: До промяна на постоянния адрес
Място на извършване: отдел ГРАО
Отговорно лице: длъжностно лице- младши или старши специалист
Формуляр: по образец
За малолетни, непълнолетни и поставени под запрещение лица заявяването се извършва от законните им представители

20. Издаване на удостоверение за постоянен адрес
Издава се за лица с постоянен адрес в гр Нова Загора
Правно основание: ЗГР
Необходими документи:
•  Документ за самоличност
•  Молба
Такса: съгл. Наредбата за местните такси и цени на услуги
Срок на валидност: 6 месеца
Място на извършване: Отдел ГРАО
Отговорно лице: Длъжностно лице - началник сектор, гл.специалист
Формуляр: по образец

21. Заверка на адресна карта за настоящ адрес.
Извършва се при промяна на настоящ адрес. За малолетни, непълнолетни или поставени под запрещение лица, заявяването се извършва от законните им представители.
Правно основание: ЗГР
Необходими документи:
•  Документ за самоличност
•  Адресна карта по образец
Срок за изпълнение: Веднага
Такса: съгл. Наредбата за местните такси и цени на услуги
Срок на валидност: До промяна на настоящия адрес
Място на извършване: отдел ГРАО
Отговорно лице: длъжностно лице- младши или старши специалист
Формуляр: по образец

22. Издаване на удостоверение за настоящ адрес
Издава се за лица с постоянен или настоящ адрес в гр.Нова Загора
Правно основание: ЗГР
Необходими документи:
•  Документ за самоличност
•  Молба
Такса: съгл. Наредбата за местните такси и цени на услуги
Срок на валидност: 6 месеца
Място на извършване:
1.Отдел ГРАО
Отговорно лице: Длъжностно лице - началник сектор, гл.специалист
Формуляр: по образец

23. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

Извършва се за лица с постоянен адрес(местожителство) в гр.Нова Загора. Лицата постоянно пребиваващи в чужбина подават документите в българска консулска служба или посолство, които ги препращат до общината
Правно основание: Закон за българското гражданство, Наредба № 1 / 19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство
Необходими документи:
•  Документ за самоличност;
•  Молба (заявление) по установен образец;
•  заверено копие от акт за раждане;
•  фотоснимка в ляв полуанфас - 2 бр.;
•  справка от съответната община или кметството по регистрите на населението относно гражданството на лицето;
•  документ удостоверяващ датата и начина на напускане на страната- изселнически паспорт, писма за изселване от МВР, и др.;
Могат да се представят и документи, издадени от страната на заселването, с които се удостоверяват посочените по-горе обстоятелства. Документите, издадени в чужбина трябва да бъдат преведени и легализирани.
•  документ за платена държавна такса в размер на 10 лв. по сметка на Министерство на правосъдието- сметка № 3000173700, БИН –6301301084, Банков код – 66196611.
Лицето посочва адрес, телефон( или упълномощено от него лице), на които да бъде уведомено при получаването на удостоверението
Срок на валидност: 6 месеца от издаването
Място на извършване: отдел ГРАО
Отговорно лице: нач.отдел

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението ico

24. Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

* заявление по образец_ ico

25. Заявление за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране

* заявление по образец_ ico

 

V. Общинска собственост
 
1. НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

1. Заявление до Кмета на община Нова Загора - свободен текст

2. Декларация по чл. 18 от Наредбата за жилищата, приложение

3. Квитанция за платена такса за картотека в касата на община Нова Загора в размер на 4,60 лв. с ДДС

4. Документ, ако има такъв: за самотен родител с непълнолетни деца; за І и ІІ група инвалидност; за брак при новобрачни.

5. Удостоверение за декларирани данни – отдел „Местни данъци и такси”

6. Служебна бележка от местоработата за доходите на семейството за 1 /една/ година назад от времето на подаване на документите за картотека.

Срок за разглеждане на документите от Комисията по картотекиране е 60 дена, от датата на подаване на набора от документи и определя групата на картотека.

 

2. ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ В РЕГУЛАЦИЯ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НА СОБСТВЕНИКА НА ЗАКОННО ПОСТРОЕНА ВЪРХУ НЕЯ СГРАДА

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1. Заявление до Кмета на община Нова Загора - свободен текст

2. Скица на имота от действащия регулационен план с попълнен кадастър;

3. Удостоверение за наследници при необходимиост;

4. Договор за учредено право на строеж или удостоверение за признато право на строеж; Документ удостоверяващ собствеността на сградите построени в имота;

5. Разрешение за строеж или акт за узаконяване на строежа;

6. Копие от одобрения архитектурен проект на сградата;

7. При необходимост може да се изискат и допълнителни документи, които са от значение за продажбата.

Срок - 90 дни

 

3. ПРОДАЖБА НА ИМОТИ В РЕГУЛАЦИЯ ЧРЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС

1. Заявление до Кмета на община Нова Загора - свободен текст с конкретни мотиви и описание на имота към, който се проявява интерес за закупуване.

Срок - 90 дни

 

4. ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЧРЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС

1. Заявление до Кмета на община Нова Загора - свободен текст с конкретни мотиви и описание на имота към, който се проявява интерес за закупуване.

Срок - 90 дни

 

5.ЗАМЯНА НА ОБЩ. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ , СОБСТВЕНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

1. Заявление с конкретни мотиви за извършване на замяната;

2. Квитанция за платена такса за замяна - 10,00 лв.;

3. Скица на имота - актуална;

4. Документи за собственост;

Пазарна оценка на имотите за замяна, изготвена от оценител на имоти;

Удостоверение от Служба по Вписванията за вещно-правни тежести

Срок - 90 дни

 

6. ПРАВО НА НАДСТРОЯВАНЕ И/ИЛИ ПРИСТРОЯВАНЕ НА СГРАДА ПОСТРОЕНА В/У ИМОТ ЧАСТНА ОБЩ. СОБСТВЕНОСТ

1. Заявление с конкретни мотиви за извършване на надстрояването/

пристрояването;

2. Скица на имота от действащия регулационен план с попълнен кадастър и виза от Главен архитект;

3. Договор за учредено право на строеж или удостоверение за признато право на строеж;

Срок - 90 дни

 

7. УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ЧРЕЗ ТЪРГ

1. Заявление до Кмета на общината с конкретни мотиви;

Срок - 90 дни

 

8.ОТПИСВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ОТ АКТОВИТЕ КНИГИ ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1. Заявление по образец приложение ico

2. Копие от вписан документ/ Договор/ за собственост

Срок - 30 дни

 

9.ПРЕПИСИ НА АКТОВЕ ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,ДОГОВОРИ ЗА ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ И ДОГОВОРИ ЗА ПРОДАЖБА

1. Заявление до Кмета на общината;

Срок - 3 дни

 

10. ЛИКВИДИРАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ. ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА. ИЗКУПУВАНЕ НА ЧАСТИ

1. Заявление до Кмета на общината;

2. Скица на имота от действащия регулационен план с попълнен кадастър;

3. Документи, удостоверяващи правото на собственост;

4. Удостоверение за наследници при необходимост.Срок - 90 дни

 

11. РАЗПОЛАГАНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ

1. Заявление до Кмета на общината;

2. Скица на имота от действащия регулационен план с попълнен кадастър;

3. Документи, удостоверяващи правото на собственост за стационарния обект;Срок - 30 дни

 

12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Заявление до Кмета на общината с мотиви за прекратяване;

2. Документи, удостоверяващи плащането на наемната цена и консумативните разноски за имота.

Срок - 30 дни

13.ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ

1. Заявление до Кмета на общината с мотиви и конкретно описание на имота, към който е проявен интерес за наемане.

Срок - 60 дни

 

По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса в размер на:

· За жилищни имоти – 5,00 лв.

· За нежилищни имоти – 10,00 лв.

VІ. ВОДОВЗЕМАНЕ

Образци на заявления за откриване на процедура за издаване на разрешително по Закона за водите:

1. Заявление за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект - язовир, публична общинска собственост, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения. (Образец 24). (W)
 

2. Заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир, публична общинска собственост, чрез изградени съоръжения. (Образец 25). (W)

3. Заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностни води, включително от повърхностен воден обект - язовир, публична общинска собственост, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и  съоръжения, като изграждането е свързано с ползване на воден обект, разрешаването на което е извън компетенциите на кмета на общината по ЗВ. (Образец 26). (W)

4. Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовири -  публична общинска собственост (по чл. 46, ал. 1 на ЗВ) (Образец 27). (W)

5. Заявление за изменение и/или продължаване или преиздаване на разрешително за водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностен воден обект (Образец 31).  (W)

6. Заявление за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения от минерална вода – изключителна държавна собственост, предоставена на общината за управление и ползване по реда на § 133 от ПЗР на ЗВ (ДВ бр. 61 от 2010 г.) (Образец 28) (W)

7. Заявление за изменение и/или продължаване или преиздаване на разрешително за водовземане от подземни води и/или ползване на подземен воден обект (Образец 32). (W)

 

VII. Други

1. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

* заявление по образец_ ico

Заявление за дейности, свързани със зелената система на населеното място

Забележка