Документи

Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив в Общинска администрация Нова Загора

Годишен отчет за изпълнението на ЗЕВИ 2020г 

Годишни отчети за изпълнението на плановете по чл. 12 от ЗEЕ

Органограма

Устройствен правилник

Етичен кодекс за поведение на служителите от Общинска администрация - Нова Загора

Вътрешни правила за реда и организацията на административното обслужване на физическите и юридическите лица

Харта на клиента

Решение № 916/19.09.2013 на ОбС Нова Загора относно Общински план за развитие

Общински план за развитие

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяваеми източници и биогорива 2014-2020 г.

Практически препоръки за опазване на децата и юношите в пътното движение

Програма за енергийна ефективност на Община Нова Загора за периода 2014-2020 година (дългосрочна) 

Краткосрочна програма за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници за 2020 г.