Общинска икономика

ПРОМИШЛЕНОСТ

    Общо 921 са работещите фирми в индустрията на общината, като по-голяма част от тях са в частния сектор. В периода от 2000г. до 2004г. броят на предприятията, работещи в сферата на промишлеността се е увеличил 100%, което показва определен интерес на предприемачите към развитието на този икономически сектор.

На територията на  община Нова Загора развиват дейност фирми  като:
   „ЗММ” ООД, която произвежда металорежещи машини и е световно известна с качеството си на продукцията си ;

ЗММ Нова Загора ЗММ Нова Загора

   „Перла” ООД е най-големият завод за производство на селскостопанска техника в Република България ;

Перла ООД

    Фирма за алкохолни напитки „Градус” за производство на различни видове алкохол напитки;
    „Миролио” ООД е едно от най-големите предприятия в България за производство на текстилни изделия;
    В общината работят много мандри, като една от най-големите е „Минчеви” ООД.
    Град Нова Загора е почти напълно газифициран, което създава отлични условия за бизнес от гледна точка ниската цена на природния газ.
    С най-голямо значение за развитието на отрасъла през последните години е крупният инвеститор, в лицето на концерна “Миролио България”. Предмет на дейност  е производство и пласмент на текстилни изделия. Поделението му в Нова Загора е един от четирите клона на фирмата. Продукцията му захранва част от потребностите на други поделения, останалата част се изнася в чужбина. Във фирменият клон работят 175 души.
    Най-големи производители на вина на територията на Община. Нова Загора са двете фирми – “Винпром” АД гр. Русе - изба с. Кортен и “Вини” гр. Сливен - изба гр. Нова Загора.
    Избата в с. Кортен произвежда висококачествени вина, ракии и други алкохолни напитки. Продукцията е предназначена както за вътрешния, така и за външния пазар. Петдесет и два процента от собствеността е частна.
    Продукцията на “Вини” гр. Сливен - изба Нова Загора, е предназначена основно за вътрешния пазар. Изнася продукция в Англия, Германия и Скандинавските страни. В избата постоянно работят 23 души, но през кампанията по прибиране на гроздето нарастват до 50 души.
    Тенденция в общината през последните години е  много млади фермери да инвестират в създаването на нови лозови насаждения, които ще осигурят суровина за винопроизводството в бъдеще.
    Фирма “Палиррия-България” ЕООД гр. Нова Загора е основен производител на консервирани зеленчуци. Готовата продукция е предназначена главно за износ. Изнася се продукция за страните от ЕС, САЩ, Канада, Австрия. Капиталът на фирмата е собственост на гръцкото акционерно дружество “Палиррия-Сулиотис”. Работещите  във фирмата са над 400 души.
    Производство на млечни продукти от краве и овче мляко се извършва главно от “Млечен път” АД гр. Нова Загора, “Минчеви” ООД гр. Нова Загора и ЕТ “Диана МИ” с. Кортен. “Млечен път” произвежда продукция за външния и вътрешния пазар. Изнася продукти за Македония и Гърция. Фирмата има капацитет за преработка на 150 тона мляко в денонощие. В дружеството са работили 118 души, но в началото на 2004г. са освободени 48 души поради свиване на производството. “Минчеви” ООД работят предимно за вътрешния пазар.
    Утвърдени фирми за производство на месо и месни продукти на територията на гр. Нова Загора са:
    “Енчеви 97” ООД, ЕТ “Ива-Крис-Стайко Иванов”, Кооперация “Мегакол”, ВЖК “Родопа-НЗ”, ЕТ “МИМ-Слав Данев” и други
    Зърнопреработването е представено главно от “Мелница Нова Загора” ЕАД гр. Нова Загора. По-големи фирми, които се занимават с производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия са: “Хлебозавод” АД , “Анисия”, ЕТ “Т. Вълев-Ц”, “Жар-98”.

Градус Complex RIO

 


СЕЛСКО СТОПАНСТВО

    Земеделската територия обхваща 51,5% от територията на общината, а горските площи са 39,9%.
    По начин на трайно ползване земеделските земи се разделят на: ниви, лозя и трайни насаждения.
    По последни данни 31.12.2003г. в Община Нова Загора земеделските земи, възстановени по ЗСПЗЗ имат следното разпределение:
    І. Обща площ на земеделските земи – 640 336 дка.
    ІІ. Обща обработваема земя – 553 841 дка, или 86,49% от общата земеделска земя.
    1. Ниви – 528 511 дка, или 82,54% от общата земеделска земя;
    2. Лозя – 32 337 дка, или 5,05%;
    3. Трайни насаждения – 5 923 дка, или 0,92 %.
    ІІІ. Ливади и пасища 73 565 дка, или 11,49%.
    ІV. Обща площ на необработваемите земи – 12 930 дка или 2,02%; в това число: пустеещи земи – 3 009 дка и изоставени земи – 9 921 дка.
    Площта, която заемат обработваемите земи в Община Нова Загора е 553 841 дка, която е 86,49% от общата площ на земеделските земи и 63,16% от общата територия на  общината.
    Общината има добри традиции в този отрасъл на икономиката. През 80-те години на миналия век тя е била от най-големите производители на селскостопанска продукция в Югоизточния район на България. В структурата на селскостопанската продукция растениевъдството е заемало 58%, срещу 42% на животновъдството. Добивите на пшеница, царевица, грозде и други са били над средните за страната.

    Растениевъдството има важно значение за земеделието в региона. Зърнените култури заемат 66% от обработваемата земя, като най голям дял имат пшеницата и ечемикът. Продукцията им се оценява на около 17 млн. лв. годишно. Доходите получавани от слънчогледа са добри и земеделските производители отделят все по- големи площи за отглеждането му. Доходите от него възлизат на 7 млн. лв. годишно.
    Условията за отглеждане на винени и десертни сортове лозя в община Нова Загора са добри и относителната рентабилност на производството е висока. Общите площи заети с лозя  са около 2600 дка. От овощните видове с най – голямо значение са прасковите, черешите, ябълките и сливите.