Здравеопазване

Заповед №РД-12-766/20.10.2020 г. във връзка с Предписание за извършване на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки на държавен здравен инспектор при РЗИ - Сливен

Здравното обслужване на населението в община Нова Загора, което възлиза на 45042 души се осигурява от доболнична, болнична, специализирана, спешна и стоматологична помощ.

Доболничната помощ се осъществява от 1 групова лекарска практика със 7 общо практикуващи лекари и 14 индивидуални лекарски практики, като 4 от обслужват само гр. Нова Загора, 6 само селата и 4 града и селата и 1 към групова лекарска практика - Сливен само едно село. На територията на общината няма населени места без медицинско обслужване, независимо от факта, че определени села се посещават от личния лекар веднъж седмично.

Болничната помощ се осъществява от МБАЛ „Света Петка Българска”. Ежегодишно в бюджета на Общината се предвиждат средства за закупуване на медицинска апаратура.

МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА” ЕООД осъществява болничното лечение на територията на община Нова Загора.

Тя разполага с Хемодиализен център, Клинична лаборатория, Рентген и следните отделения:

Неврологично, Детско (Педиатрично), Акушеро-гинекологично, Вътрешно (със сектори кардиология, ендокринология, нефрология и пулмология, Инфекциозно, както и с Отделение за долекуване на болни срещу заплащане.

Действащи специалисти към МБАЛ „Света Петка Българска” ЕООД

Административни услуги, предоставяни от  МБАЛ „Света Петка Българска” ЕООД

МБАЛ „Света Петка Българска” ЕООД работи по следните клинични пътеки

Ценоразпис на медицинските услуги, предоставяни от  МБАЛ „Света Петка Българска” ЕООД

Отделение за долекуване и продължително лечение

Отделението отговаря на нуждите на пациенти в региона и функционира срещу заплащане, като за целта в Нервно и Вътрешно отделение на МБАЛ „Св. Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора има разкрити легла за продължително лечение, специализирани в грижи за пациенти, които не могат да се обслужват сами. Разполага с 10 легла. 

Пациентите получават денонощна грижа и са под постоянно медицинско наблюдение. Ежедневна визитация осъществяват лекарите в отделението, а при необходимост се правят консултации с други специалисти от болницата.

Център по хемодиализа:

Функционира от 30 години, разполага с професионалисти с дългогодишна практика и обхваща пациенти не само от община Нова Загора, а и от община Раднево и някои населени места на област Ямбол.

Кабинет за обучение на болни от захарен диабет

Кабинетът разполага с отделно оборудвано помещение и предлага консултации и обучение на пациенти, страдащи от захарен диабет във връзка със спецификата на заболяването им.

Клинична лаборатория

Извършва изследвания 07:00 ч. до 19:00 ч., а при спешни случаи и при повикване.

Приемно консултативен кабинет

Кабинетът се намира на първи етаж в сградата на МБАЛ „Света Петка Българска”. В него се извършва поставяне на подкожни, мускулни и венозни манипулации и превръзки с материали на клиента срещу заплащане. Кабинетът е с разширено работно време – от 07:00 ч. до 19:00 ч.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Специализираната медицинска помощ се осъществява от:

Медицински център ”Света Петка” с 6 специализирани кабинета /урологичен, хирургичен, неврологичен, детски кабинет с трима лекари и кабинет Инфекционни болести/, рентгенологична лаборатория и 9 специалиста.
Медицински център І с 8 специализирани кабинета /неврологичен, психиатричен, АГ, УНГ, детски, ендокринологичен, хирургичен и кабинет за физиотерапия и рехабилитация/, 2 лаборатории /клинична и рентгенологична/ и 10 специалиста.

Стоматологична помощ – Осъществява се от 30 Амбулатории за първична стоматологична помощ с разкрити 19 кабинета само гр. Нова Загора, 10 само селата и 1 град и села.

Спешната медицинска помощ се осъществява от Центъра за спешна помощ - филиал на Сливен – с 6 лекари и 12 медицински фелдшера.

Към детските и учебни заведения на територията на гр. Нова Загора и населените места в общината са разкрити 42 медицински кабинета, в които работят 18 медицински специалиста. От бюджета на Общината се осигурява се издръжката на кабинетите с необходимите медикаменти и консумативи за нормалното им функциониране. Въведена е практика ежемесечно да бъдат провеждани срещи за по-добра организация и функциониране на кабинетите, както и периодични срещи с органите на РИОКОЗ. Съвместно с БЧК се провеждат опреснителни обучения по първа долекарска помощ.

Към Общинска администрация е назначен здравен медиатор, който подпомага достъпа на уязвими групи от ромското население до социални услуги и посредничи при формулиране на техните здравни потребности, при получаване на здравни услуги и при следването на лекарските препоръки и предписания.

За улеснение на ветераните от войните и военоинвалидите и военопострадалите за отпускане на лекарствени средства Община Нова Загора е сключила договор с аптеките заявили желание да изпълняват рецепти, съгласно действащата нормативна уредба. Общо практикуващите лекари са запознати със списъка с медикаментите, които ветераните могат да закупуват безплатно, а военоинвалидите и военопострадалите със 75% намаление.