Достъп до информация

Гражданите могат да подават заявления за предоставяне на достъп
до обществена информация в Община Нова Загора на следния адрес:
Административна сграда на Община Нова Загора
гр. Нова Загора, ул.”24-ти май” №1
Информационен център, Деловодство
Тел.0457 / 57071; 57072; 63217
0887 302583

Светла Стоянова Илиева, гл. специалист в отдел „АИОН”, дирекция „ФАД”

Таня Стойкова Стойкова, специалист в отдел „АИОН”, дирекция „ФАД”

Актуализиран списък за 2021 година на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Нова Загора, и форматите, в които е достъпна

Актуализиран списък за 2020 година на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Нова Загора, и форматите, в които е достъпна

Служебна тайна

Заповеди 

Годишен отчет за ДОИ - 2019 г.

Годишен отчет за ДОИ - 2020 г.

Годишен отчет за ДОИ - 2021 г.

Процедура ЗДОИ - 2016 г.

Заявление за достъп до информация

Примерна жалба