Постоянни комисии

 

Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

Георги Николов Николов - Председател

Бояна Колева Гидикова - Секретар

Сергей Николаев Радилов

Щерьо Митев Щерев

Андония Тодорова Спасова

Станимир Ташев Русев

Велко Величков Славов

 

Постоянна комисия по финанси и бюджет:

Цветана Петкова Рашева - Председател

Анна Крумова Добрева - Секретар

Бояна Колева Гидикова

Маргарит Трендафилов Тодоров

Георги Николов Николов

Иван Ников Иванов

Захари Христов Захариев

Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология:

Маргарит Трендафилов Тодоров - Председател

Янка  Демирева Симеонова - Секретар

Цвета Кънчева Станева

Живко Иванов Демирев

Димитрина Неделчева Димитрова

Стоян Стаматов Пенев

Митьо Стоянов Митев

 

Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт:

Сергей Николаев Радилов - Председател

Стоян Петров Петров - Секретар

Константин Тачев Тачев

Янка Демирева Симеонова

Василена Антониева Костадинова

Васил Стоянов Стоянов

Велко Величков Славов

 

Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания:
 Андония Тодорова Спасова - Председател

Севдалина Атанасова Борносузова - Секретар

Стоян Петров Петров

Димитрина Неделчева Димитрова

Пенка Христова Калина - Колева

Ирина Иванова Аврамова

Станимир Ташев Русев

 

Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации:

Константин Тачев Тачев - Председател

Цвета Кънчева Станева - Секретар

Анна Крумова Добрева

Севдалина Атанасова Борносузова

Щерьо Митев Щерев

Весела Иванова Георгиева

Захари Христов Захариев

 

Постоянна комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

Пенка Калина - Колева - Председател

Василена Антониева Костадинова - Секретар

Живко Иванов Демирев

Цветана Петкова Рашева

Стоян Стаматов Пенев

Митьо Стоянов Митев

Йордан Кръстев Стойчев