Постоянни комисии

Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

Георги Иванов Мангъров - Председател

Димитър Владимиров Бънов - Секретар

Сергей Николаев Радилов

Щерьо Митев Щерев

Андония Тодорова Спасова

Валери Илиев Башев

Сашо Боев Стоянов

Постоянна комисия по финанси и бюджет:

Цветана Петкова Димитрова - Председател

Стела Петкова Йорданова - Секретар

Нейчо Минчев Минчев

Бояна Колева Гидикова

Тодор Кръстев Посмолов

Стоян Кирилов Стефанов

Пепа Димитрова Беева

 
Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология:

Бояна Колева Гидикова - Председател

Янка  Демирева Симеонова - секретар

Георги Иванов Мангъров

Съби Стойчев Величков

Стела Петкова Йорданова

Ирина Иванова Аврамова

Стоян Кирилов Стефанов

Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт:

Сергей Николаев Радилов - Председател

Стоян Петров Петров - Секретар

Константин Тачев Тачев

Янка Демирева Симеонова

Марияна Стоянова Костадинова

Крум Ангелов Георгиев

Стоян Стаматов Пенев

 

Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания:
 

Андония Тодорова Спасова - Председател

Стоян Стаматов Пенев - Секретар

Стоян Петров Петров

Тодор Кръстев Посмолов

Цветана Петкова Димитрова

Валери Илиев Башев

Мария Петкова Иванова – Данева

 

Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации:

Константин Тачев Тачев - Председател

Марияна Стоянова Костадинова - Секретар

Венелина Вълчкова Беляшка

Денчо Йорданов Денчев

Щерьо Митев Щерев

Желязко Младенов Милев

Димитър Владимиров Бънов

Постоянна комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

Нейчо Минчев Минчев - Председател

Венелина Вълчкова Беляшка - Секретар

Съби Стойчев Величков

Денчо Йорданов Денчев

Крум Ангелов Георгиев

Георги Драгиев Георгиев

Христо Илиев Илиев