МДТ - Формуляри

Формуляри на отдел "Местни данъци и такси"

1. Заявление до Община Нова Загора

2. Искане за издаване на документ

3. Заявление за закриване на ползвател

4. Заявление за закриване  на партида  на моторно превозно средство

5.Заявление за закриване на партида на недвижим имот

6. Декларация за притежаване на куче

7. Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

8.Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

9.Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили /Приложение 1

10. Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил /Приложение 2/

11.Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

12. Искане за прихващане или възстановяване

13. Декларация по чл.61 p, ал.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък

14. Бюджетна сметка за данъчни и неданъчни приходи

15.Данъчна декларация по чл.61 от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

16. Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни