Новини

 • На основание чл. 107 от Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 година, за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Нова Загора за 2021 г., данъчно задължените лица заплащат годишен данък върху таксиметров превоз на пътници, в размер на 300,00 /триста/ лв.

 • На основание чл. 72, ал. 1 от АПК уведомявам всички заинтересовани страни, че на 19.08.2020 г. Общински съвет Нова Загора е приел общ административен акт – Решение № 185/19.08.2020 г. с което е одобрил план-сметка за необходимите средства за финансиране на дейностите за всички населени места в общината за 2021 година, включваща необходимите разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране и транспортиране на отпадъците до регионалното депо, както и тяхното обезвреждане, вкл. и отчисленията по ЗУО, както и разходите за осъществяване на дейността по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на размера на ТБО по видове услуги за 2021 г.
  Решение № 185/19.08.2020 г. на Общински съвет Нова Загора е публикувано на интернет страницата на Община Нова Загора и може да бъде изтеглено от ТУК

 • Повече информация можете да намерите ТУК

 • Информация, декларации и заявления може да намерите ТУК

 • Местните данъци и такси към Нова Загора вече могат да се плащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ.
  Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или БУЛСТАТ-а на фирмите.

    

   

 • С болшинство от ¾ от общинските съветници, беше гласуван рекордният Бюджет на Община Нова Загора. След обстойно представяне, от страна на зам.-кметовете Светла Стоянова, Нина Генчева и Ивайло Енев на бюджетната рамка, предложена за 2021 г. по ресори, местните парламентаристи имаха възможността да дадат своите мнения и предложения. В залата бяха направени множество изказвания в подкрепа на предложения Бюджет от общинските съветници на ПП ГЕРБ, ПП Атака и ДПС. Всички те се обединиха около тезата за неговата амбициозна програма по отношение на инвестициите и цялостната визия за развитие на общината. Високата оценка за добрата работа на Общинския екип по изготвяне на Бюджета не беше спестена от нито една политическа сила.

 • Уважаеми жители на община Нова Загора,
  21 януари е Бабинден – традиция, в чест на "бабата" - акушерката в българското село, оживяла през вековете. Един от най-големите женски народни празници, който датира още от езически времена. От 1951 година 21 януари е обявен за Ден на родилната помощ, на акушерите и гинеколозите.
  Уважаеми лекари и акушери,

 • В присъствието на общински съветници, граждани и медии, на 18.01.2021 г.. от 16:00 ч.. кметът на общината – Николай Грозев и неговият екип, в съответствие с изискванията на чл. 84, ал. 6 от ЗПФ, представиха проекта на бюджет на Община Нова Загора за 2021 г.

 • Днес бяха уточнени ремонтните дейности за 2021 г. в селата Прохорово, Радецки, Новоселец и Радево. По предложение на кметовете и кметските наместници, със заделените средства ще се изградят детски кътове в село Радево и село Новоселец, където се планира и спортна площадка за по-големите. За с. Радецки средствата в размер на 100 000 лв. ще се използват за ремонти на уличната мрежа, а в с. Прохорово се предвижда текущ ремонт на кметството. „Общо 250 000 лв. е плана за инвестиции във Вашите села, разчитам, че с тях ще отговорим на най-наболелите потребности на жителите Ви.“ – сподели Николай Грозев пред кметовете и кметските наместници.

 • На проведената работна среща с кметовете и кметските наместници на Асеновец, Омарчево, Брястово и Съдийско поле, кметът Николай Грозев обяви, че в Бюджет 2021 година са планирани 310 хил. лева за ремонти в техните села. Обсъдени бяха предвидените дейности, които включват текущи ремонти на улицата до църквата в с. Брястово, ремонт на детската градина в с. Съдийско поле, здравната служба и кметството в с. Асеновец и основен ремонт на площада в с. Омарчево.

 • Уважаеми съграждани,
  "ВиК - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес /18.01.2021 г./ от 11:30 до 14:30 ч., ще бъде прекъснато водоподаването в град Нова Загора (без жк "Загоре"), поради авария.
  "ВиК - Сливен" ООД се извинява за причиненото неудобство!

 • В Община Нова Загора започна плащането на местните данъци и такси за 2021 година. Вноските могат да бъдат платени на две части – до 30.06.2021 г. и до 31.10.2021 г. При заплащане пълния размер на данъците върху недвижимите имоти и превозните средства, както и такса битови отпадъци, до 30.04.2021 г. данъкоплатците ползват отстъпка от 5%. Плащания се приемат в брой – на касите на отдел „Местни данъци и такси“ в Община Нова Загора и във всички кметства на малки населени места, по банков път, във всяка пощенска станция на „Български пощи“, касите на Изипей или в офисите на Банка ДСК. Информация за банковите сметки може да бъде намерена на сайта на Община Нова Загора.

 • Нови метални контейнери тип „Бобър“ и кофи за смет ще бъдат предоставени на над 5000 домакинства в града и селата на общината. Такова решение, след обстоен преглед на текущото състояние на съоръженията, взеха днес кметът Николай Грозев и заместник-кметът Ивайло Енев.  За целта ще се подготви голяма обществена поръчка. Очаква се през пролетта да започне разпределението им по предназначение. Кметът на общината сподели, че от началото на годината дейностите по предоставяне на съдове за смет на населението е пряко задължение на Общинска администрация, а не на фирмата изпълнител по договора.

Страници