Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - Нова Загора проведе обучение

На 20 и 21 април 2017 г. Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - Нова Загора проведе обучение на тема: „Индивидуална работа с децата. Работата на обществения възпитател-насоки, методи, резултати и отчитане. Превенция на насилието. Взаимодействие на МКБППМН с полицията.“
Лектори по темите бяха проф.д.п.н. Емилия Рангелова и проф. д-р Георги Петров, изтъкнати специалисти в своята област, преподаватели в СУ „Св. Климент Охридски“.
В първия ден обучението бе насочено към членовете на МКБППМН, обществените възпитатели и Инспектор детска педагогическа стая към РУ „Полиция“ – Нова Загора.
След теоретичната част участниците имаха възможност да приложат знанията си в решаване на казуси, касаещи конкретната им работа в МКБППМН. Бяха коментирани: Технологията на възпитателната дейност, Методите за възпитание, Методика на възпитанието в условията на различните видове дейност.
През втория ден, освен членовете на МКБППМН, обществените възпитатели и ИДПС, в работата се включиха и Училищната комисия за превенция и контрол на противообществените прояви в училище, съветници и учители от всички училища в общината.
Тематиката беше разнообразна, полезна и интересна: Индивидуалното общуване се децата; Превенция на насилието: Взаимодействие на МКБППМН и полицията.
В края на двата семинарни дни участниците получиха удостоверения за преминалото обучение и бяха поздравени от заместник-кмета и председател на МКБППМН - Нова Загора Ивайло Енев.