Проведе се официална церемония „Първа копка” по Проект BG16RFOP001-3.002-0010 „Основен ремонт на училищна база на ПГСС, гр. Нова Загора”

                                                                        
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020
Проектът се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На 11.07.2017 г. от 09:30 часа в ПГСС, гр. Нова Загора, се проведе официална церемония „Първа копка” по Проект BG16RFOP001-3.002-0010 „Основен ремонт на училищна база на ПГСС, гр. Нова Загора” по Договор № от ИСУН BG16RFOP001-3.002-0010-C01/06.12.2016 г., схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” към Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
На събитието присъстваха кметът на Община Нова Загора Николай Грозев; зам.-кметовете Светла Стоянова, Ивайло Енев и Маргарит Тодоров; директорът на ПГСС Юлия Стефанова; представителят на фирмата изпълнител по договора за строителство „СК Билдинг” АД - Христо Стойнов; учители от ПГСС; експерти и специалисти от общинска администрация; жители на града.
Кметът Николай Грозев се обърна с приветствени думи към присъстващите. Той пожела успешна и ефективна работа на изпълнителите на строителството, за да може в началото на новата учебна година ПГСС да посрещне своите възпитаници в нова среда.
В двора на гимназията прозвуча тържествен водосвет, отслужен от отец Иван от храм „Света Петка”.
Символичната Първа копка, даваща началото на строителните работи, беше поставена от ръководителя по проекта и заместник-кмет г-н Ивайло Енев, директора на ПГСС г-жа Юлия Стефанова и г-н Христо Стойнов, представител на фирмата изпълнител, с отварянето на шампанско.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-3.002-0010 „Основен ремонт на училищна база на ПГСС, гр. Нова Загора”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нова Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.