ОбС - Нова Загора проведе тридесетото си по ред заседание

На празничния 26 октомври Общински съвет - Нова Загора проведе тридесетото си заседание. В дневния ред бяха включени 19 точки, като допълнително бяха внесени още 6 точки.
На сесията бе разгледано и прието: Предложение за актуализация на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Нова Загора 2016 – 2020 г. и годишния план за нейното изпълнение. Общинските съветници се обединиха  и подкрепиха категорично декларация за несъгласие с приетите цени от ВиК ООД, гр. Сливен за водоснабдителните и канализационните услуги за периода от 2017 г. до 2020 г. С мнозинство бе гласувано изменението на Бюджета на Община Нова Загора за 2017г. и на заповеди за изменение на социални услуги от резидентен тип – „Преходно жилище“, с. Асеновец и „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост“, гр. Нова Загора.
След изчерпване на дневния ред и дадената възможност за питания, обръщения и декларации, председателят на Общински съвет Нова Загора – Георги Николов закри заседанието
.