Сключване на договори за наем с ползвателите на полски пътища и нефункциониращи напоителни канали - общинска собственост, попадащи в масивите на земеделски земи