Общински съвет Нова Загора избра представител за общината в Комисия за изработване на областна здравна карта на област Сливен

На 7 декември от 17:00 ч. ОбС - Нова Загора проведе 33-то си извънредно заседание. Проектът за дневен ред включваше само една точка – Предложение за определяне на представител на община Нова Загора в Комисия за изработване на областна здравна карта на област Сливен, внесено от председателя на ОбС - Нова Загора – Георги Николов. Съставът на Общински съвет гласува единодушно с 23 гласа за такъв да бъде избран Ивайло Енев, заместник-кмет на Община Нова Загора.
След гласуването на точката от дневния ред и дадената възможност за питания, обръщения и декларации, председателят на Общински съвет - Нова Загора Георги Николов закри заседанието.