Заключителна пресконференция по проект BG16RFOP001-2.001-0044 „Подобряване на енергийната ефективност на СОУ „Иван Вазов“ - начален етап

                                                               
Заключителна пресконференция по проект BG16RFOP001-2.001-0044 „Подобряване на енергийната ефективност на СОУ „Иван Вазов“ – начален етап се проведе днес, 15.12.2017 г., от 10:30 ч. в Дом на дейците на културата в гр. Нова Загора. Проектът се финансира от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ към Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. /ОПРР/. Бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0044-C01/19.09.2016 г. – Община Нова Загора.
На събитието присъстваха кметът на Община Нова Загора – Николай Грозев, екипът по управление на проекта, служители от учебното заведение, гости, представители на фирмите изпълнители. „Това е първата финализирана сграда, обновена по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Още тринадесет, сред който десет многофамилни жилища, ще бъдат реновирани, с цел постигане на по-добра енергийна ефективност. Съвсем скоро ще се радваме и на новата визия на полицията в Нова Загора. Щастлив съм, че имаме възможността да използваме ресурса на европейските фондове и програми, за да правим града ни по-добро място за живеене с по-благоприятни  условия  за хората .“ – сподели сред присъстващите кметът Грозев.
Пресконференцията финализира изпълнението на проекта. Заместник-кметът на Община Нова Загора и ръководител на проекта – Ивайло Енев, запозна присъстващите с фирмите, изпълнили дейностите по проекта. Иванета Колева – гл. специалист в отдел „ЕФП“ към Община Нова Загора и координатор на проекта, представи презентация за целите, дейностите и постигнатите резултати, след неговата реализация.
С цвете и думи на благодарност към кмета Грозев, към общинското ръководство, екипа по управление на проекта и фирмите изпълнители, се обърна директорът на СУ „Иван Вазов“ – Диана Тошева. 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0044 „Подобряване на енергийната ефективност на СОУ „Иван Вазов” – начален етап, гр. Нова Загора“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нова Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.