Забранява се извършването на търговска дейност в следните имоти с административен адрес, както следва: