Обучение на специалисти в Нова Загора на тема "Насилие и тормоз"

Училището играе важна роля в детското ежедневие и се очаква, наред с учебните предмети, да учи децата да преодоляват неприятните чувства и преживявания, да се справят с агресията и тормоза. В тази връзка на 19 януари в Клуб на дейците на културата се проведе обучение по следната програма: „Практическа работа с ученици и младежи за превенция на противообществените прояви по теми:Насилие и тормоз, кражби и грабежи, вандализъм и трафик на хора.” Проявата се организира от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. В нея взеха участие над 30 души – членове на МКБППМН, обществени възпитатели, председатели и членове на Училищните комисии за превенция от училищата в общината. По повод зачестилите случаи на насилие в училищата, по-подробно беше разгледана темата „Насилие и тормоз”. Вниманието беше насочено към целите на обучението за разширяване знанията на ученици, учители и родители за същността и последствията от психическия тормоз, за да се създаде атмосфера на доверие и толерантност в училище и да бъдат сведени до минимум проявите на тормоз и насилие;  повишаване чувствителността към проявите на насилие и тормоз; привличане на всички органи на общността – семейството, местната власт, специализираните служби, имащи отношение към учебно-възпитателния процес; синхронизиране действията на педагогическия персонал, чрез създаването на единен механизъм с ясни предписания за действие при привеждане в употреба и използване на механизма в практиката и др.
Разговорите с лектора –обучител Теодора Вълканова, експерт-психолог към „Знание и реализация” ЕООД - Пловдив, бяха много полезни за присъстващите. Те получиха актуална информация по въпросите, съчетани с вещина, дългогодишен опит и прозрения, достигнати в резултат на задълбочена работа, които ще им помогнат в бъдеще да се вглеждат по-внимателно в природата на тормоза заедно с децата и ще ги насърчи да търсят по-ефективни решения, прилагайки полезните и обогатяващи опита упражнения, в ежедневната си практика. Обучението донесе и кредити на участниците, необходими за тяхното професионално израстване