Общински съвет Нова Загора прие предложение за провеждане на открит конкурс, свързан с подготовката за приватизация на местната болница

На 9 март от 17.00ч. се проведе 37-то извънредно заседание на Общински съвет Нова Загора. Председателят на местните парламентаристи Георги Николов представи дневния ред, състоящ се от една-единствена точка: Предложение относно откриване на процедура по провеждане на открит конкурс по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство с предмет: „Изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационната оценка на дяловото участие на Община Нова Загора в капитала на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД гр. Нова Загора". Предложението е в съответствие с решение 525 от 31.01.2018г. на Общински съвет Нова Загора за откриване процедура за приватизация на местната болница. След кратки дебати предложението за провеждане на открит конкурс, свързан с подготовката за приватизация, беше прието с  16  гласа „за“ и  след предоставената възможност за обръщания, питания и декларации, заседанието беше закрито.