Заключителна пресконференция по проект „Подобряване енергийната ефективност на Районно управление „Полиция” - Нова Загора”

                                                                

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 -2020

Проектът се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На 16.03.2018 г. от 11:00 часа в Дом на дейците на културата, гр. Нова Загора, пл. „Свобода” № 4, ще се проведе заключителна пресконференция по Проект BG16RFOP001-2.001-0042 „Подобряване енергийната ефективност на Районно управление „Полиция” - Нова Загора” по Договор № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0042-C02, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ към Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.Община Нова Загора, възложител по проекта, отправя покана за присъствие към всички заинтересовани страни.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-2.001-0042 „Подобряване енергийната ефективност на Районно управление „Полиция” - Нова Загора”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нова Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.