Общински съвет Нова Загора проведе редовното си 39 заседание

На 26 април 2018г. Общински съвет Нова Загора проведе своето 39 заседание.  Предварителният дневен ред съдържаше 24 точки, към които бяха добавени още шест, а една беше оттеглена от вносителя.  Най-големи дебати предизвика предложението на председателя на ОбС Нова Загора Георги Николов за приемане Отчета за дейността на „Общински пазари – НЗ“ ЕООД гр. Нова Загора. Финансовите резултати на Дружеството, чийто принципал е Общински съвет Нова Загора, бяха детайлно коментирани, като местните парламентаристи имаха възможността да зададат своите въпроси и лично към управителя Динко Аврамов. Приети бяха Общинската програма за закрила на детето за 2018г, Годишен план за действие по изпълнение на стратегията за развитие на социалните услуги в Община Нова Загора, както и предложението за избор на изпълнител в открит конкурс с предмет „Изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационната оценка на дяловото участие на Община Нова Загора в капитала на МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора.
След изчерпване на дневния ред и дадената възможност за питания, обръщения и декларации, председателят на Общински съвет Нова Загора Георги Николов закри заседанието.