Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Нова Загора за 2017 година

На основание чл. 14 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващи три години за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Нова Загора

ПОКАНВАМ

Всички граждани и заинтересовани лица на публичното обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Нова Загора за 2017 г., което ще се проведе на 17.05.2018 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в зала № 316 на Община Нова Загора.

Можете да се запознаете предварително с Отчета за изпълнението на бюджета на Община Нова Загора за 2017 година тук.