Публично обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на Община Нова Загора за 2017 год

Днес, 17.05.2018 г. от 10:00 часа в Зала 316 на Община Нова Загора, се проведе публично обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на Община Нова Загора за 2017 година. В залата присъстваха: Николай Грозев – кмет на община Нова Загора,  заместник-кметовете на Община Нова Загора: Светла Стоянова, Маргарит Тодоров и Ивайло Енев, Георги Николов – председател на Общински съвет - Нова Загора, Нейчо Минчев -  заместник-председател на Общински съвет - Нова Загора, Мария Стефанова - секретар на Община Нова Загора, Иванка Михова – директор дирекция „ФАД”, Тони Димитрова - директор дирекция „РР и СП”, Радка Димитрова – началник отдел „Счетоводен”, Пламен Юнгарев - началник отдел „Териториално и селищно устройство и контрол на строителството", общински съветници, Цанко Цанев – радио „НОВА”, служители на Общинска администрация.
Георги Николов – председател на  Общински съвет - Нова Загора откри публичното обсъждане и изказа благодарност на ръководството на Общината и Общинска администрация, за добрите показатели.
Николай Грозев – кмет на община Нова Загора представи накратко изпълнението на бюджета с думите  „Бюджет 2017 г. се прие  с Решение № 297/31.01.2017 г. на Общински съвет - Нова Загора с първоначален план 27 462 780 лв., към 31.12.2017 г.  актуализираният план е 29 879 995 лв. или бележи ръст от 2 417 215 лв.
За поредна година Община Нова Загора приключи без просрочени задължения, а процента на просрочените вземания отнесен към общия обем на приходите е  под един процент 0,83%.
Общото изпълнение на бюджет 2017 г., с включен преходен остатък е 98,92%, собствените приходи са изпълнени на 99,53%. Само дори и тези два показателя доказват добрата работа и финансовата стабилност на общината. Общината погася редовно задълженията си по инвестиционния банков заем, съотношението на плащанията по дълга отнесени към средногодишния размер на изравнителната субсидия и приходите е 8,6% при праг 15%.
През годината няма извършени промени в структурните звена, няма закрити училища, детски градини или други дейности.
Капиталовите разходи се изпълняваха по утвърдения капиталов списък, извършиха се ремонти на сгради на кметства в селата Асеновец, Съдиево, Омарчево, на улици в селата Кортен, Съдийско поле, Стоил войвода, Пет могили, Загорци, благоустрояване в Коньово, Полско Пъдарево, Новоселец, Съдиево. В града продължава ремонтът на основните пътни артерии.
Общината работи по Оперативни програми „Региони в растеж”, „Развитие на човешките ресурси”, „Наука и образование за интелигентен растеж”, „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица”.