Проект за дневен ред на заседание № 42/19.07.2018 г. на Общински съвет Нова Загора

 

Изх. № РД-09-35/12.07.2018 г.               

ДО

Г-Н (Г-ЖА) ............................

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

 

 

П О К А Н А

№ 42

 

                  На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 19 юли 2018 г. (четвъртък) от 09:00 часа в Заседателната зала на Община Нова Загора  ще се проведе заседание на Общинския съвет при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Предложение за приемане на Отчет за дейността на Общински съвет Нова Загора за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.(всички комисии)

Внася: Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора

2. Предложение за приемане на Наредба за реда и условията за отглеждане на  животни компаньони и на селскостопански животни на територията на Община Нова Загора. (На основание чл. 56, ал. 2 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Водеща комисия при разглеждане на точката - ПКНУЗАОСГП; Точката се разглежда от всички постоянни комисии)

Внася: Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора

3. Предложение за съгласуване на позицията на представителя на Община Нова Загора в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по В и К, област Сливен. (ПКФБ)

Внася: Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора

4. Предложение за изменение на Бюджета на Община Нова Загора за  2018 г. (всички комисии)

Внася: Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора

5. Предложение за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот, публична общинска собственост, представляващ част от административна сграда с идентификатор 51809.501.2515.1 по КККР на гр. Нова Загора, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Нова Загора. (ПКОССПЕ)

Внася: Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора

6. Предложение за промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост на общински недвижим имот с площ 2450 кв. м., ведно с находящата се в него: масивна сграда – „Детска градина“, находяща се в УПИ І – 170, кв. 35 по ПУП на с. Пет могили. (ПКОССПЕ)

Внася: Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора

7.Предложение относно разпределение на жилищата от общинския жилищен фонд по брой, вид и местонахождение. (ПКОССПЕ)

Внася: Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора

8. Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот – публична общинска собственост – помещение (бивша детска кухня), находящо се в сграда „Кметство“, УПИ ІV, кв. 27 по ПУП на с. Любенец. (ПКОССПЕ)

Внася: Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора

9. Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот, публична общинска собственост – помещение – училищна сладкарница в НУ „Любен Каравелов“, находящо се в имот с идентификатор 51809.503.3420.3 (УПИ VІ-3420, кв. 165 по ПУП на гр. Нова Загора). (ПКОССПЕ)

Внася: Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора

10. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с отреждане „За баня и фурна“, съставляващ УПИ ІV, кв. 16 по ПУП на с. Събрано. (ПКОССПЕ)

Внася: Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора

11. Предложение за издаване на разрешително за ползване за аквакултури и свързаните с тях дейности на повърхностен воден обект – водоем „Пенчов кладенец“ в землището на с. Питово, община Нова Загора. (ПКОССПЕ)

Внася: Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора

(Материалите по т. 11 са на разположение в стая № 412 на Община Нова Загора).

12.Предложение за: 1. Даване на разрешение за възлагане изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ на ПИ с идентификатор 51809.1.14 по КККР на гр. Нова Загора, местност „ИМАМ ТОПРА”, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. (ПКНУЗАОСГП, ПКОССПЕ)

Внася: Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора

13. Предложение за отмяна на т. 3 от Решение № 630/2106.2018 г. на Общински съвет Нова Загора. (ПКНУЗАОСГП)

Внася Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора

14. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи на ветераните, живущи на територията на Община Нова Загора. (ПКСПЗС)

Внася: Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора

15. Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Сергей Ганев от гр. Нова Загора, ул. „Янко Сакъзов“ № 51. (ПКСПЗС)

Внася: Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора

 

  • Постоянна комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ПКПКОНПИ) – 17.07.2018 г. (вторник) от 16:00 часа;
  • Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт (ПКСПЗС) – 17.07.2018 г. (вторник) от 16:20 часа;
  • Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания (ПККОВ) – 17.07.2018 г. (вторник) от 16:30 часа;
  • Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации (ПКМСОПНО) – 17.07.2018 г. (вторник)  от 16:40 часа;
  • Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права (ПКНУЗАОСГП) – 17.07.2018 г. (вторник)  от 16:50 часа;
  • Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология (ПКОССПЕ) – 17.07.2018 г. (вторник) от 17:00 часа;
  • Постоянна комисия по финанси и бюджет (ПКФБ) – 17.07.2018 г. (вторник)  от 17:10 часа.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)