Проведе се редовно заседание на Общински съвет Нова Загора

При дневен ред от 17 точки, които бяха приети от общинските съветници на Нова Загора, премина днешното заседание на Общински съвет. В хода на заседанието бе гласувано единодушно Предложение за приемане на Отчет за дейността на Общински съвет за периода 01.01.2018г.—30.06.2018г., както и предложението  за приемане на Наредба за реда и условията за отглеждане на животни компаньони и на селскостопански животни на територията на Община Нова Загора. Направена бе актуализация на Бюджета на Общината за 2018 година и бе определен представител и съгласувана позицията на Общински съвет на Общото събрание на Асоциацията по В и К, област Сливен. Взети бяха и решения за отдаване под наем чрез публичен търг на общински недвижими имоти.
След изчерпването на дневния ред, председателя на ОбС-Нова Загора Георги Николов предостави думата за питания, обръщения и декларации, след което закри заседанието.