Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 2 за 2018 г.

РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 И Т. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

Длъжност Име, презиме, фамилия Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2-встъпителна Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2-при освобождаване от длъжност Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2- 1 година след освобождаване от длъжност Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 
1 Ръководител на звено за ВО Ирина Иванова Стоянова 94-00-3962/06.06.2018      
2 Вътрешен одитор Теодор Ганчев Михайлов 94-00-3955/06.06.2018      
3 Финансов контрольор Дарина Цветанова Димитрова 94-00-3798/05.06.2018      
4 Директор на дирекция Иванка Йорданова Михова 94-00-3626/05.06.2018      
5 Старши експерт "ОМП" и управление при кризи Севдалин Сашков Спасов 94-00-4005/07.06.2018      
6 Началник на отдел Радка Демирева Димитрова 94-00-3970/07.06.2018      
7 Старши експерт  Нина Тодорова Енева 94-00-3866/05.06.2018      
8 Старши счетоводител Веселин Стоянов Василев 94-00-3795/04.06.2018      
9 Счетоводител Пепа Колева Гичева 94-00-3797/05.06.2018      
10 Счетоводител Лидия Стефанова Телбизова 94-00-3804/05.06.2018      
11 Счетоводител Пепа Тодорова Симеонова 94-00-3822/05.06.2018      
12 Счетоводител Стефка Делчева Маринова 94-00-4102/08.06.2018      
13 Счетоводител Радомира Семова Богданова 94-00-4090/08.06.2018      
14 Счетоводител Иринка Венелинова Иванова 94-00-4094/08.06.2018      
15 Технически сътрудник Гергана Тенева Николова 94-00-3894/06.06.2018      
16 Технически сътрудник Станка Димитрова Семова 94-00-3893/06.06.2018      
17 Началник на отдел Мария Йорданова Стефанова 94-00-4097/08.06.2018      
18 Старши експерт  Веселина Костадинова Милева 94-00-3869/05.06.2018      
19 Старши експерт  Кремена Минчева Стоянова 94-00-3897/06.06.2018      
20 Старши специалист Станимира Динева Георгиева  94-00-3983/07.06.2018 94-00-8314/17.10.2018    
21 Старши експерт Станимира Динева Георгиева  94-00-8326/18.10.2018      
22 Началник на отдел Сергей Иванович  Дериволков 94-00-3792/04.06.2018      
23 Старши юрисконсулт Олга  Николаевна Бишир 94-00-3876/06.06.2018      
24 Юрисконсулт Снежана Николова Николова 92-00-302/01.06.2018      
25 Юрисконсулт Ангел Събев Стойчев 94-00-3783/04.06.2018      
26 Началник на отдел Мария Христова Койчева 94-00-4019/07.06.2018      
27 Старши експерт  Красимира Георгиева Петрова 94-00-4056/08.06.2018      
28 Специалист  Светла Дечева Йорданова 94-00-4054/08.06.2018      
29 Старши специалист Мара Василева Николова 94-00-4190/12.06.2018      
30 Специалист Мариета  Танева Танева 94-00-3934/06.06.2018      
31 Старши специалист Величка Василева Башева 94-00-4058/08.06.1018      
32 Началник на отдел Атанас Николов Бинев 94-00-3954/06.06.2018      
33 Специалист Миленка Атанасова Георгиева 94-00-3931/06.06.2018      
34 Системен администратор Анелия Веселинова Димитрова 94-00-3884/06.06.2018      
35 Специалист  Галина Красимирова Енчева 94-00-4021/07.06.2018      
36 Главен специалист Светла Стоянова Илиева 94-00-3944/06.06.2018      
37 Специалист Светлана Любенова Кайракова 94-00-4071/08.06.2018      
38 Специалист  Таня Стойкова Стойкова 94-00-4101/08.06.2018      
39 Специалист  Деница Георгиева Динева 94-00-8115/12.10.2018      
40 Старши специалист Галина Маркова Петрова 94-00-3846/05.06.2018      
41 Старши специалист  Славия Георгиева Митева 94-00-5343/24.07.2018      
42 Директор на дирекция Тони Христова Димитрова 94-00-3889/06.06.2018      
43 Началник на отдел Пламен Валентинов Юнгарев 94-00-3842/05.06.2018      
44 Специалист Спаска Атанасова Динева 94-00-3947/06.06.2018      
45 Старши специалист Красимира Господинова Тодорова 94-00-3872/05.06.2018      
46 Главен специалист Панайот Петков Пенев 94-00-3878/06.06.2018      
47 Старши специалист Едриана Юлиева Стоянова 94-00-4013/07.06.2018      
48 Старши специалист Стефан Янков Стефанов 94-00-3874/05.06.2018   94-00-9613/03.12.2018  
49 Специалист  Динко Колев Колев 94-00-3899/06.06.2018      
50 Специалист Десислава Йорданова Тотева 94-00-9630/03.12.2018      
51 Специалист  Звезделина Николаева Златева 94-00-3951/06.06.2018 92-00-501/12.09.2018    
52 Старши специалист  Дияна Георгиева Гунчева - Петкова 94-00-7500/26.09.2018      
53 Началник на отдел Нина Димитрова Генчева 94-00-4099/08.06.2018      
54 Началник на отдел Никола Петров Николов 94-00-4074/08.06.2018   94-00-25/02.01.2019  
55 Младши експерт  Петя Иванова Василева 94-00-3805/05.06.2018      
56 Главен специалист Иванета Господинова Колева 94-00-3833/05.06.2018      
57 Старши специалист Даниела Живкова Иванова 94-00-4036/07.06.2018      
58 Началник на отдел Данка Динева Иванова 94-00-3930/06.06.2018      
59 Старши специалист Милка Иванова Петрова 94-00-3948/06.06.2018      
60 Старши специалист Радка Иванова Минова 94-00-3929/06.06.2018      
61 Специалист Стоянка Мирославова Младенова 94-00-4029/07.06.2018      
62 Старши специалист Диана Йовкова Жилкова 94-00-3928/06.06.2018      
63 Специалист Донка Тодорова Енчева 94-00-4009/07.06.2018 94-00-4506/21.06.2018    
64 Специалист Крася Атанасова Донева 94-00-7659/28.09.2018      
65 Специалист Дияна Петрова Медарска 94-00-5196/18.07.2018      
66 Началник на отдел Веселина Стоянова Трънова 94-00-3891/06.06.2018      
67 Старши експерт  Яна Георгиева Колева 94-00-3890/06.06.2018      
68 Старши експерт Жана Петрова Николова 94-00-3881/06.06.2018      
69 Главен специалист Златка  Павлева Дойчева 94-00-3885/06.06.2018      
70 Главен специалист Иванка Колева Андреева 94-00-3880/06.06.2018      
71 Старши специалист Стефка Стоянова Ташева 94-00-3887/06.06.2018      
72 Старши специалист Петя Богоева Зарова 94-00-9131/12.11.2018      
73 Началник на отдел Соня Стоянова Петрова 94-00-3942/06.06.2018      
74 Старши експерт Цветанка Василева Радева 94-00-3960/06.06.2018      
75 Секретар на МКБППМН  Мария Георгиева Казакова 94-00-4111/08.06.2018 94-00-4112/08.06.2018    
76 Секретар на МКБППМН  Веска Ангелова Вълчева 94-00-63-53/23.08.2018      
77 Главен счетоводител Валентина Йовчева Копринкова 94-00-3966/07.06.2018      
78 Счетоводител Боряна Димитрова Томова 94-00-3959/06.06.2018      
79 Счетоводител Станка Стоянова Михова 94-00-3940/06.06.2018      
80 Главен специалист Динка Иванова Стоянова 94-00-3865/05.06.2018      
81 Старши специалист Веселка Петрова Георгиева 94-00-3923/06.06.2018      
82 Началник на отдел Станимира Маринова Кънчева 94-00-3870/05.06.2018      
83 Главен специалист Нина Славова Динчева 94-00-4213/13.06.2018      
84 Старши специалист Стеляна Златева Монева 94-00-3871/05.06.2018      
85 Главен специалист Димитрина Неделчева Димитрова 94-00-9227/14.11.2018      
86 Старши специалист Милица Димова Добрева 94-00-3821/05.06.2018      
87 Специалист Веселина Величкова Славова 94-00-4526/22.06.2018 94-00-7660/01.10.2018    
88 Специалист Велико Тошков Костадинов 92-00-302/01.06.2018      
89 Ст. Специалист Жечка Параскова Павлева 94-00-6805/04.09.2018      
90 Специалист Ирина Кръстева Георгиева 94-00-7952/08.10.2018      
91 Ст. Специалист Ирина Седгеева Радилова 94-00-9679/05.12.2018      
92 Началник на отдел за местни приходи Павлина Огнянова Стойнова 94-00-3819/05.06.2018      
93 Старши инспектор Мария Иванова Сивкова-Димитрова 94-00-3953/06.06.2018      
94 Старши инспектор Радост Атанасова Василева-Стоянова 94-00-3932/06.06.2018      
95 Старши инспектор Ивета Иванова Енева-Генчева 94-00-3886/06.06.2018      
96 Старши инспектор Милена Здравкова Кръстева 94-00-3856/05.06.2018      
97 Инспектор Диана Митева Стоянова 94-00-3952/06.06.2018      
98 Старши специалист Диана Грозева 94-00-3864/05.06.2018      
99 Старши специалист Радка Илиева Тодорова 94-00-3956/06.06.2018 94-00-9851/17.12.2018    
100 Счетоводител Велина Павлова Колева 94-00-3963/06.06.2018      
101 Технически сътрудник Николинка Русева Георгиева 94-00-4052/08.06.2018      
102 Технически сътрудник Теодора Пенева Димитрова 94-00-4004/07.06.2018      
103 Старши инспектор Анна Величкова Стефанова 94-00-9814/13.12.18      
104 Главен специалист Ивелина Колева Йорданова 94-00-3927/06.06.2018      
105 Главен специалист Петя Стоянова Едрева 94-00-3926/06.06.2018      
106 Специалист Розалина Маринова Попова 94-00-4041/08.06.2018      
107 здравен медиатор Нора Андреева Солакова 94-00-4049/08.06.2018      
108 здравен медиатор Валери Илиев Башев 94-00-3984/07.06.2018      
109 началник отдел Мадлена Йорданова Куртева 94-00-3831/05.06.2018      
110 старши специалист Галина Димитрова Жабарова 94-00-3830/05.06.2018      
111 старши специалист Стоян Георгиев Генчев 94-00-4044/08.06.2018      
112 старши специалист Мария Мирославова Арабаджиева 94-00-3920/06.06.2018      
113 специалист Данчо Янков Колев 94-00-3832/05.06.2018      
114 специалист Грозданка Стоянова Атанасова 94-00-3957/06.06.2018      
115 старши специалист Мария Стоянова Жекова 94-00-3919/06.06.2018      
116 старши специалист Петко Иванов Петков 94-00-4043/08.06.2018      
117 специалист Драго Петров Петров 94-00-3879/06.06.2018      
118 специалист Иван Василев Стоянов 94-00-3850/05.06.2018      
119 специалист Стефан Иванов Иванов 94-00-3851/05.06.2018      
120 Директор Детска ясла Еленка Куртева Михнева 94-00-4020/07.06.2018      
121 организатор спортна база Щерьо Симеонов Денчев 94-00-3794/04.06.2018      
122 управител спортна зала "Младост4 Адриан Павлев Павлев 94-00-3855/05.06.2018      
123 Управител, соц.услуги в общността Евелина Георгиева Аврамова 94-00-4008/07.06.2018      
124 Директор Дневен център Цонка Трифонова Милева 94-00-4103/08.06.2018      
125 Директор на ОП Обредни дейности Стоянка Вълчева-Колева 94-00-3840/05.06.2018      
126 Директор ДСХ Янка Демирева Симеонова 94-00-3938/06.06.2018      
127 Директор КСУДС Георги Иванов Мангъров 92-00-375/10.07.2018      
128 Директор КСУДС Денка Георгиева Стамова 94-00-53-70/25.07.2018      
129 Управител ДСП Катя Иванова 94-00-3875/06.06.2018      
130 Директор Исторически музей Пейчо Пейчев 94-00-4047/08.06.2018      
131 Управител ЗЖ Мануела Добрева 94-00-4027/07.06.2018      
132 Директор ДГ „СЛЪНЧИЦЕ” Цвета Станева 94-00-4007/07.06.2018      
133 Директор ДГ „НАДЕЖДА” Светла Стоянова 94-00-4017/07.06.2018      
134 Директор ДГ „ТРАКИЙЧЕ” Златинка Великова 94-00-4086/08.06.2018      
135 Директор ДГ „БОДРА СМЯНА” Мариела Димитрова 94-00-3958/06.06.2018      
136 Директор ДГ „ДЕТСКИ СВЯТ” Ваня Спасова 94-00-4055/08.06.2018      
137 Директор ДГ с. Асеновец Пламена Иванова 94-00-3986/07.06.2018      
138 Директор ДГ с. Богданово Ваня Вачкова 94-00-9634/03.12.2018 94-00-9634/03.12.2018    
139 Директор ДГ с. Дядово Грозданка Тодорова 94-00-4035/07.06.2018      
140 Директор ДГ с. Еленово Цанка Радева 94-00-4001/07.06.2018,94-00-4628/26.06.2018      
141 Директор ДГ с. Караново Милена Димитрова 94-00-3973/07.06.2018      
142 Директор ДГ с. Коньово Галя Петкова 94-00-4082/08.06.2018      
143 Директор ДГ с. Любенец Фили Богданова 94-00-4104/08.06.2018      
144 Директор ДГ с. Любенова махала Мариела Ралчева 94-00-4038/08.06.2018      
145 Директор ДГ с. Млекарево Радка Иванова 94-00-4034/07.06.2018      
146 Директор ДГ с. Питово Нася икономова 94-00-4120/11.06.2018; 94-00-8972/06.11.2018 94-00-8972/06.11.2018    
147 Директор ДГ с. Полско пъдарево Анка Русева 94-00-4045/08.06.2018      
148 Директор ДГ с. Радецки Живка Динева 94-00-3975/07.06.2018      
149 Директор ДГ с. Стоил Войвода Силвия Едрецова 94-00-4095/08.06.2018      
150 Директор ДГ с. Събрано Йорданка Пейчева 94-00-4031/07.06.2018      
151 Директор ДГ с. Съдиево Нели Стоянова 94-00-4032/07.06.2018      
152 Директор ДГ с. Кортен Таня Георгиева 94-00-3943/06.06.2018      
153 Директор ДГ с. Съдийско поле Пенка Иванова 94-00-4006/07.06.2018