„Подкрепа за независим живот в Община Нова Загора”

„Подкрепа за независим живот в Община Нова Загора”

ОП „Развитие на човешките ресурси”

процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.002 "Независим живот"

Проект „Подкрепа за независим живот в Община Нова Загора” има за цел да подобри качеството на живот и достъпа за услуги за социално включване на хора с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване, преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността и връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания. Услугата ще се предоставя от подкрепеното по настоящия проект Звено за услуги към Домашен социален патронаж - Нова Загора, създаден по процедура „Помощ в дома” за предоставяне на почасови услуги за социално включване в общността или в домашна среда. Към него ще бъдат назначени персонал за функциониране на услугата, състоящ се от социален работник и сътрудник социални дейности, предоставяне на специализирани услуги от наета медицинска сестра за гарантиране на интегриран подход при предоставянето на услугите. За персонал, предоставящ почасови социални услуги ще бъдат наети приблизително 62 лица, които ще обслужват 100 потребители от целевите групи.
Заложените дейности са съобразени с изискванията на Управляващия орган на ОПРЧР 2014-2020, като постигнатите резултати ще спомогнат за улесняване достъпа до социални и здравни услуги, независим живот и социално включване на нуждаещите се хора с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване.

Тип на публикацията: