Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 1 за 2018 г.

РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 1 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

Длъжност Име, презиме, фамилия Вх. номер и дата на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 Вх. номер и дата на декларация по чл. 35, ал. 1, т.3
1 Гл. архитект Доротея Йорданова Христова 94-00-9554/29.11.2018  
2 Старши експерт Станимира Динева Георгиева 94-00-8325/17.10.2018  
3 Специалист  Деница Георгиева Динева 94-00-8115/12.10.2018  
4 Старши специалист  Дияна Георгиева Гунчева - Петкова 94-00-7500/26.09.2018  
5 Специалист Крася Атанасова Донева 94-00-7659/28.09.2018  
6 Специалист Дияна Петрова Медарска 94-00-5196/18.07.2018  
7 Старши специалист Петя Богоева Зарова 94-00-9131/12.11.2018  
8 Секретар на МКБППМН  Веска Ангелова Вълчева 20.06.18  
9 Главен специалист Димитрина Неделчева Димитрова 94-00-9227/14.11.2018  
10 Специалист Веселина Величкова Славова 94-00-4526/22.06.2018  
11 Ст. специалист Жечка Параскова Павлева 94-00-6805/04.09.2018  
12 Специалист Ирина Кръстева Георгиева 94-00-7952/08.10.2018  
13 Ст. специалист Ирина Седгеева Радилова 94-00-9876/18.12.2018  
14 Старши инспектор Анна Величкова Стефанова 94-00-9815/13.12.18  
15 Специалист Стоянка Николаева Кирилова 94-00-336/16.01.2019  
16 Директор КСУДС Денка Георгиева Стамова 94-00-5370/25.07.2018