Избор на членове на Съвета на децата към Държавна агенция "Закрила на детето"

Държавната агенция за закрила на детето, Областна управа - Сливен и Община Нова Загора обявяват процедура за избор на членове на Съвета на децата.
Съветът на децата, към Държавната агенция за закрила на детето, е учреден през 2003 г., в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта на неговото създаване е да насърчи детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения.
Съветът включва по един представител на децата от всяка административна област, членовете му са с двегодишен мандат и избират помежду си председател и заместник – председател. След навършване на 18-годишна възраст, членовете на Съвета напускат организацията и местата им се попълват от нови членове. Досега в Съвета са членували 84 деца.
Желаещите да кандидатстват, следва да попълнят набор от документи, които са на разположение във всяко училище на територията на община Нова Загора, както и на сайта на Община Нова Загора: http://www.nova-zagora.org/node/2574 и да ги входират в Информационния център на Община Нова Загора до 24.05.2019 г.