Проект за дневен ред на заседание № 56/20.06.2019 г. на Общински съвет Нова Загора

ДО

Г-Н (Г-ЖА) ............................

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

 

П О К А Н А

56

 

                  На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 20 юни 2019 г. (четвъртък) от 09:00 часа в Заседателната зала на Община Нова Загора  ще се проведе заседание на Общинския съвет при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Предложение за откупуване на дяловете на наследниците на Иван Митев Славов в капитала на „Меридиан 26“ ООД, гр. Нова Загора. (ПКФБ)

    Внася: Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора

2. Предложение за одобряване на вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Нова Загора за 2019 г.(всички комисии)

    Внася: Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора

3.Предложение за отдаване под наем на язовири – публична общинска собственост. (ПКОССПЕ)

   Внася: Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора

4. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот, съставляващ УПИ I, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле. (ПКОССПЕ)

    Внася: Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора

5. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот, съставляващ УПИ II, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле. (ПКОССПЕ)

    Внася: Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора

6. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот, съставляващ УПИ III, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле. (ПКОССПЕ)

    Внася: Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора

7. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот, съставляващ УПИ IV, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле. (ПКОССПЕ)

   Внася: Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора

8. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот, съставляващ УПИ V, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле. (ПКОССПЕ)

    Внася: Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора

9. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот, съставляващ УПИ VI, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле. (ПКОССПЕ)

    Внася: Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора

10. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот, съставляващ УПИ VII, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле. (ПКОССПЕ)

      Внася: Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора

11. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот, съставляващ УПИ VIII, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле. (ПКОССПЕ)

      Внася: Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора

12. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот, съставляващ УПИ IX, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле. (ПКОССПЕ)

      Внася: Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора

13. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот, съставляващ УПИ X, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле. (ПКОССПЕ)

      Внася: Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора

14. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот, съставляващ УПИ XI, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле. (ПКОССПЕ)

      Внася: Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора

15. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот д идентификатор 38683.67.25 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора (стар № 067025). (ПКОССПЕ)

      Внася: Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора

16. Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот, публична общинска собственост – помещение с площ 87 кв. м., находящо се в        сградата на „Здравен дом“, УПИ V, кв. 22 по ПУП на с. Съдиево, община Нова Загора. (ПКОССПЕ)

      Внася: Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора

 

           Постоянните комисии ще заседават както следва:

  • Постоянна комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ПКПКОНПИ) – 18.06.2019 г. (вторник) от 16:00 часа;
  • Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт (ПКСПЗС) – 18.06.2019 г. (вторник) от 16:20 часа;
  • Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания (ПККОВ) – 18.06.2019 г. (вторник) от 16:30 часа;
  • Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации (ПКМСОПНО) – 18.06.2019 г. (вторник) от 16:40 часа;
  • Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права (ПКНУЗАОСГП) – 18.06.2019 г. (вторник) от 16:50 часа;
  • Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология (ПКОССПЕ) – 18.06.2019 г. (вторник) от 17:00 часа;
  • Постоянна комисия по финанси и бюджет (ПКФБ) – 18.06.2019 г. (вторник) от 17:10 часа.

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (Г. НИКОЛОВ)