„И аз имам семейство”

„И аз имам семейство”
ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.,

съфинансирана от ЕСФ на ЕС,
схема № BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме "

Водеща организация е Агенцията за социално подпомагане; изпълнява се в партньорство с Община Нова Загора чрез Дирекция за „Закрила на детето”. Подписано е партньорско споразумение № СИ01-34/08.12.2011 г.
Проектът е насочен към разрешаването на проблеми, свързани с високия процент деца, отглеждани в специализирани институции и деца в общността в риск от изоставяне. Общата цел е да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца, като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща  семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции или на деца, в риск от изоставяне.
Специфичните цели са насочени към прилагането на нов подход за предоставяне на услугата „Приемна грижа”, разширяване на възможностите й за развитие, чрез нарастване броя на приемните семейства, създаване на условия за намаляване на бедността, особено в малките населени места, чрез създаване на заетост като приемни родители на безработни лица, децентрализиране на услугата и разгръщането й на общинско ниво и т.н.
Сформиран е Екип по Приемна грижа от 2 социални работници. Подадени са 15 заявления за кандидат приемни родители . Преминали обучение – 12 души. Отказали се – 3. Утвърдени са 9 професионални приемни семейства. Настанени са 5 деца, изведени от социални институции и рискова семейна среда. Осъществява се подкрепа и наблюдение.

Тип на публикацията: