Съобщение

Крайният срок за подаване на заявленията за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес е не по-късно от 14 дни преди изборния ден, а именно до 12.10.2019 г., включително.
Заявлението /Приложение № 12-МИ/ се подава от избирател, който има постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България и желае да гласува по настоящ адрес. Условие за подаване на заявлението е регистрацията на настоящ адрес в съответното населено място да е извършена най-малко 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите /до 26.04.2019 г./.
Заявленията се подават пред общинските администрации по населените места, в които се води регистър на населението, по настоящия адрес на избирателя. Избирателите могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, подписано с електронен подпис. Електронното заявление се подава на един от изброените по-долу електронни адреси: obshtina@nova-zagora.orgesgraon@nova-zagora.org