Заповед № РД-12-769/10.10.2019г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за аквакултури на следните язовири - публична общинска собственост.