Общ устройствен план

Обявяване на проект за изменение на Общ устройствен план за ПИ 27111.47.42, 27111.47.189, 27111.48.115, 27111.48.198, 27111.48.272, 27111.48.273 и  27111.48.275 по КККР на с. Езеро, общ. Нова Загора

Обявяване на проект за изменение на Общ устройствен план за ПИ 27111.76.271 по КККР на с. Езеро, общ. Нова Загора

Обявяване на проект за изменение на Общ устройствен план за ПИ 48725.15.76 по КККР на с. Млекарево, общ. Нова Загора

Обявяване на проект за изменение на Общ устройствен план за ПИ 61340.34.774 по КККР на с. Радецки, общ. Нова Загора

Одобрен проект за изменение на ОУПО за ПИ 38683.15.890 по КККР на с.Кортен

Изменение на ОУП за ПИ 57371.60.154 по КККР в землището на с. Полско Пъдарево, Общ. Нова Загора

Изменение на ОУП за ПИ 04635.51.323 по КККР в землището на с. Богданово, Общ. Нова Загора

Изменение на ОУП за ПИ 48725.38.23 по КККР в землището на с. Млекарево, Общ. Нова Загора

ОУП
Изменение на ОУП за ПИ 48725.38.446 по КККР в землището на с. Млекарево, общ. Нова Загора