Заповед РД - 12 - 913/21.11.2019г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за аквакултури на следните язовири - публична общинска собственост.