ВАЖНО!!!

Община Нова Загора напомня на притежателите на отпадъци, в това число и на лицата по чл.18 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Нова Загора /физически лица, юридически лица, организации, притежаващи търговски или производствени обекти на територията на община Нова Загора/, че следва да:
 * Събират разделно съответните видове отпадъци в определените от Община Нова Загора съдове за събиране на отпадъци;
 * Да организират обезвреждането или извозването на отпадъци, различни от битовите, до инсталации за обезвреждане или общинското/регионалното депо, ако депонирането им е разрешено, като сключат за целта договор за предаване на генерираните от тях оползотворими и рециклируеми отпадъци /хартия, пластмаса, хартиени и пластмасови опаковки и др./ с организация притежаваща разрешение по чл.35 от Закона за управление на отпадъците.
След 01.01.2020 г. Община Нова Загора ще възложи извършване на проверки за спазване на цитираните по-горе задължения от страна на притежателите на отпадъци, в това число и лицата по чл.18 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Нова Загора, като, при констатирани нарушения, на виновните лица ще бъдат наложени предвидените в Закона за управление на отпадъци санкции - глоби или имуществени санкции.