Заповед РД-04-187/18.11.2019 г. за определяне цени на имотите полски пътища, попадащи в масивите за ползване на ползвателите за землищата на територията на община Нова Загора, обл. Сливен, представляващи средно годишно рентно плащане за землищата