Проведе се второто заседание на ОбС - Нова Загора

На проведеното днес /29 ноември/ второ заседание на Общински съвет Нова Загора бе приет Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, на комисиите към него и взаимодействието му с общинската администрация. Вносител на докладната записка бе Георги Николов, който бе избран на предходното заседание за председател на Временната комисия по изработването на проекта за правилник. В хода на заседанието, с 24 гласа, за заместник-председател на Общински съвет Нова Загора бе избрана Андония Спасова от ПП ГЕРБ и бяха определени броят на членовете, състава и ръководствата на постоянните комисии към Общински съвет. Гласувани единодушни бяха: Предложение за одобряване структурата и общата численост на общинската администрация и бюджетните звена, финансирани с местни приходи, Предложение за определяне размера на основните трудови възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства на Община Нова Загора и Предложение за определяне размера на възнаграждението на председателя на Общински съвет Нова Загора.  Общинските съветници приеха Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Нова Загора 2019-2020 година и определиха членовете на Общинска експертна комисия по въпросите на спорта. С това дневният ред беше изчерпан и председателят - г-н Георги Николов, закри заседанието.