Обявление №АГ-05-6/07.01.2020 г. за изработен проект за изменение на ПУП - План за регулация на УПИ VI-215, кв. 26 по плана на с. Асеновец, общ. Нова Загора