Обявление №АГ-05-8/20.01.2020 г. за одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация за улична регулация между о.т.60 и о.т.91 по ПУП на с. Новоселец, общ. Нова Загора