Заповед №РД-29-138/20.02.2020 г. за одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация за УПИ XIV-157, кв. 21 по ПУП на с. Караново, общ. Нова Загора