Заповед №РД-29-162/02.03.2020 г. за одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация на УПИ VI-215, кв. 26 по плана на с. Асеновец, общ. Нова Загора