Заповед №РД-29-167/05.03.2020 г. за одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за УПИ XX, кв. 183 по ПУП /ПИ с идентификатор 51809.502.907 по КККР/ на гр. Нова Загора