Заповед РД - 29 - 185/11.03.2020 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП - План за регулация за УПИ IX-311, кв. 36 по ПУП на с. Омарчево, общ. Нова Загора.