Заповед №РД-12-191/16.03.2020 г. за отмяна на търг за отдаване под наем на обекти и превозни средства, общинска собственост