Заповед №РД-29-206/19.03.2020 г. за одобрен изработен проект на ПУП - План за застрояване за ПИ с идентификатор 53518.33.23 по КККР в землището на с. Омарчево, общ. Нова Загора, м. "Голяма чешма" към КПИИ