Обявление №АГ-05-25/20.03.2020 г. за одобрен проект за ПУП - План за застрояване за ПИ с идентификатор 53518.33.23 по КККР в землището на с. Омарчево, общ. Нова Загора, м. "Голяма чешма"