Заповед №РД-29-212/25.03.2020 г. за одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация за УПИ IV-48, кв. 13 по ПУП на с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора