Обявление № АГ-05-19/28.02.2020 г. за изработен проект за изменение на ПУП - План за регулация на УПИ X-213, кв. 24 по плана на с. Радево, общ. Нова Загора