Обявление № АГ-05-23/12.03.2020 г. за одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация за УПИ IX-311, кв. 36 по ПУП на с. Омарчево, общ. Нова Загора