Обявление № АГ-05-27/27.03.2020 г. за изработен проект за изменение на ПУП - План за регулация за УПИ I-152, кв. 2 по ПУП на с. Радецки, общ. Нова Загора